رتبه ۷ کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند

رتبه ۷ کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند
رتبه ۷ رشته علوم تجربی کنکور سراسری با تأکید بر اینکه کنکوری ها با برنامه درس بخوانند گفت: با تمرکز و دقت بر دروس مطالعه کنند و بدانند که کامپیوتر و تلگرام و… واقعا کنکوری را از مسیر موفقیت دور می کند.

رتبه ۷ کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند

رتبه ۷ رشته علوم تجربی کنکور سراسری با تأکید بر اینکه کنکوری ها با برنامه درس بخوانند گفت: با تمرکز و دقت بر دروس مطالعه کنند و بدانند که کامپیوتر و تلگرام و… واقعا کنکوری را از مسیر موفقیت دور می کند.
رتبه ۷ کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند