رتبه هفتم کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند

رتبه هفتم کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند
رتبه هفتم رشته علوم تجربی کنکور سراسری با تأکید بر اینکه کنکوری ها با برنامه درس بخوانند، گفت: با تمرکز و دقت بر دروس مطالعه کنند و بدانند که کامپیوتر و تلگرام و… واقعاً کنکوری ها را از مسیر موفقیت دور می کند.

رتبه هفتم کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند

رتبه هفتم رشته علوم تجربی کنکور سراسری با تأکید بر اینکه کنکوری ها با برنامه درس بخوانند، گفت: با تمرکز و دقت بر دروس مطالعه کنند و بدانند که کامپیوتر و تلگرام و… واقعاً کنکوری ها را از مسیر موفقیت دور می کند.
رتبه هفتم کنکور علوم تجربی: کامپیوتر و تلگرام کنکوری ها را از موفقیت دور می کند