راه اندازی کانال تلگرام دفاعیات احمدی نژاد

راه اندازی کانال تلگرام دفاعیات احمدی نژاد
این روزها هواداران محمود احمدی نژاد بیش از گذشته مشغول دفاع از رییس دولتی هستند که متهم است در دورانی که پاستور خانه اش شده بود سوء مدیریت ها، تخلفات و فسادهای مالی اطرافیانش هزینه های زیادی را بر کشور وارد کرده است.

هواداران رییس دولت سابق این روزها تغییر جهت داده اند، اگر در سه سال گذشته بر ریل حمله به دولت و اصلاح طلبان حرکت می کردند حالا اما بسان سوزن بانی که ریل را تغییر می دهد بر قطار دفاع سوار شده اند و جهت حرکت خود را کمی تغییر داده اند، قطاری که این روزها در فضای مجازی حرکت می کند. اگرچ …

راه اندازی کانال تلگرام دفاعیات احمدی نژاد

این روزها هواداران محمود احمدی نژاد بیش از گذشته مشغول دفاع از رییس دولتی هستند که متهم است در دورانی که پاستور خانه اش شده بود سوء مدیریت ها، تخلفات و فسادهای مالی اطرافیانش هزینه های زیادی را بر کشور وارد کرده است.

هواداران رییس دولت سابق این روزها تغییر جهت داده اند، اگر در سه سال گذشته بر ریل حمله به دولت و اصلاح طلبان حرکت می کردند حالا اما بسان سوزن بانی که ریل را تغییر می دهد بر قطار دفاع سوار شده اند و جهت حرکت خود را کمی تغییر داده اند، قطاری که این روزها در فضای مجازی حرکت می کند. اگرچ …
راه اندازی کانال تلگرام دفاعیات احمدی نژاد

عرفان دینی