دولت در موضوع فیش حقوقی، عدد بدهد

دولت در موضوع فیش حقوقی، عدد بدهد
نماینده سابق مردم تهران که در ماه های اخیر انتقاد ها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.

دولت در موضوع فیش حقوقی، عدد بدهد

نماینده سابق مردم تهران که در ماه های اخیر انتقاد ها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.
دولت در موضوع فیش حقوقی، عدد بدهد

روزنامه ایران