دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام

دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام
آفتاب ایلام :خداداد ابراهیمی نویسنده ، مترجم و روزنامه نگار ایلامی دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام می داندوی منابع خبری رسانه های موبایلی غیر قابل و ثوق و خاکستری دانسته و تلگرام را به گستره امن عیش استاد، دکتر، مهندس و… تبدیل شده که تنها ادبیات عامه پسند را تکثیرمی کند. تعبیر می نماید.باهدف انعکاس جستارهای تجربی و نیز کند و کاو در مطبوعات و کارکردهای اصحاب مطبوعات ایلام با وی به گپ و گفتی صمیمانه پرداخته ایم که با هم مرور می کنیم:

دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام

آفتاب ایلام :خداداد ابراهیمی نویسنده ، مترجم و روزنامه نگار ایلامی دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام می داندوی منابع خبری رسانه های موبایلی غیر قابل و ثوق و خاکستری دانسته و تلگرام را به گستره امن عیش استاد، دکتر، مهندس و… تبدیل شده که تنها ادبیات عامه پسند را تکثیرمی کند. تعبیر می نماید.باهدف انعکاس جستارهای تجربی و نیز کند و کاو در مطبوعات و کارکردهای اصحاب مطبوعات ایلام با وی به گپ و گفتی صمیمانه پرداخته ایم که با هم مرور می کنیم:
دهه ی هفتاد، دهه ی تعالی نویسندگان مطبوعاتی ایلام

بازی