دلیل بلاک شدن یک کانال تلگرامی پرمخاطب چیست؟

دلیل بلاک شدن یک کانال تلگرامی پرمخاطب چیست؟
کاربران این کانال پس از ورود با پیامی مواجه می شوند که به نظر می رسد تلگرام این کانال را به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی بلاک کرده است. پیامی که البته کمی غیرمعقول به نظر می رسید

دلیل بلاک شدن یک کانال تلگرامی پرمخاطب چیست؟

کاربران این کانال پس از ورود با پیامی مواجه می شوند که به نظر می رسد تلگرام این کانال را به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی بلاک کرده است. پیامی که البته کمی غیرمعقول به نظر می رسید
دلیل بلاک شدن یک کانال تلگرامی پرمخاطب چیست؟

بازی