دفن زباله های عمومی سنندج و بازی با افکار عمومی

دفن زباله های عمومی سنندج و بازی با افکار عمومی
معصومه ابتکار در تلگرام خود نوشت: فیلم اسفناک در مورد وضعیت مدیریت پسماند در کردستان مربوط به سال ١٣٨٨ است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان محیط زیست در کانال تلگرامی خود آورده است: «نظرات مردم همواره راهگشایم بوده و بسیاری از اخبار یا تصاویر مرتبط با مسائل محیط زیست از سوی رسانه ها، مردم و تشکل ها را که از طریق شبکه های اجتماعی به من منتقل می شود، برای پیگیری در اختیار بخش های مربوطه از جمله بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست قرار می دهم.
در این مورد البته تجارب تلخی هم داشته ام. اخبار و عمدتا فیلم هایی که …

دفن زباله های عمومی سنندج و بازی با افکار عمومی

معصومه ابتکار در تلگرام خود نوشت: فیلم اسفناک در مورد وضعیت مدیریت پسماند در کردستان مربوط به سال ١٣٨٨ است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان محیط زیست در کانال تلگرامی خود آورده است: «نظرات مردم همواره راهگشایم بوده و بسیاری از اخبار یا تصاویر مرتبط با مسائل محیط زیست از سوی رسانه ها، مردم و تشکل ها را که از طریق شبکه های اجتماعی به من منتقل می شود، برای پیگیری در اختیار بخش های مربوطه از جمله بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست قرار می دهم.
در این مورد البته تجارب تلخی هم داشته ام. اخبار و عمدتا فیلم هایی که …
دفن زباله های عمومی سنندج و بازی با افکار عمومی

مرکز فیلم