دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان

دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان
به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرام خود دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان را اعلام کرد.
دستور جلسه فقهای محترم شورای نگهبان فردا چهارشنبه 13 مرداد 1395 تشکیل می شود و در این جلسه به نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد:
عناوین نامه های ارسالی عبارتند از:
1_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 و 3 بخشنام …

دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان

به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرام خود دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان را اعلام کرد.
دستور جلسه فقهای محترم شورای نگهبان فردا چهارشنبه 13 مرداد 1395 تشکیل می شود و در این جلسه به نامه های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد:
عناوین نامه های ارسالی عبارتند از:
1_ نامه دیوان عدالت اداری، به شرح دادخواست تقدیمی مدعی خلاف شرع بودن؛ ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 و 3 بخشنام …
دستور کار جلسه فردای فقهای شورای نگهبان

مد روز