درآمد تلگرام چقدر و از کجاست؟

درآمد تلگرام چقدر و از کجاست؟
پروژه تلگرام یک پروژه کاملا غیر تجاری بوده و مدیران این شرکت تا کنون هزگز به قبول سفارش تبلیغات و سرمایه گذاری خارجی تن نداده اند.

درآمد تلگرام چقدر و از کجاست؟

پروژه تلگرام یک پروژه کاملا غیر تجاری بوده و مدیران این شرکت تا کنون هزگز به قبول سفارش تبلیغات و سرمایه گذاری خارجی تن نداده اند.
درآمد تلگرام چقدر و از کجاست؟

استخدام آموزش و پرورش