خودکشی پسر عاشق پیشه به خاطر عکس جعلی در تلگرام

خودکشی پسر عاشق پیشه به خاطر عکس جعلی در تلگرام
دختر جوان با ارسال عکس رگ بریده شده در تلگرام برای پسر مورد علاقه اش، او را مجبور به خودکشی کرد. پسر جوان به تصور این که این دختر خودکشی کرده، خودش را حلق آویز کرد.

خودکشی پسر عاشق پیشه به خاطر عکس جعلی در تلگرام

دختر جوان با ارسال عکس رگ بریده شده در تلگرام برای پسر مورد علاقه اش، او را مجبور به خودکشی کرد. پسر جوان به تصور این که این دختر خودکشی کرده، خودش را حلق آویز کرد.
خودکشی پسر عاشق پیشه به خاطر عکس جعلی در تلگرام

ایرانی