جواد طباطبایی و فرمان مشروطه

جواد طباطبایی و فرمان مشروطه
جواد طباطبایی در کانال تلگرام خود با تبریک گفتن صدودهمین سالروز امضای فرمان مشروطه، ضمن تمجید از مقام آخوندخراسانی، متن زیر را به اشتراک گذاشت: «آخوند خراسانی، محلاتی و نائینی، اگرچه چو بید بر سر ایمان خویش می لرزیدند، اما خطر می کردند تا راهی نو باز کنند. مقدمات عقلایی اصول فقه و دستگاه مفاهیم آن چارچوبی را در اختیار آنان می گذاشت که با تامل در سرشت دگرگونی های دوران جدید، که از دهه ای پیش باد آن به ایران نیز رسیده بود، تعارض آن بساط کهنه و طرحی نو را دریابند و یقین کنند که این باد آن بساط کهنه را با …

جواد طباطبایی و فرمان مشروطه

جواد طباطبایی در کانال تلگرام خود با تبریک گفتن صدودهمین سالروز امضای فرمان مشروطه، ضمن تمجید از مقام آخوندخراسانی، متن زیر را به اشتراک گذاشت: «آخوند خراسانی، محلاتی و نائینی، اگرچه چو بید بر سر ایمان خویش می لرزیدند، اما خطر می کردند تا راهی نو باز کنند. مقدمات عقلایی اصول فقه و دستگاه مفاهیم آن چارچوبی را در اختیار آنان می گذاشت که با تامل در سرشت دگرگونی های دوران جدید، که از دهه ای پیش باد آن به ایران نیز رسیده بود، تعارض آن بساط کهنه و طرحی نو را دریابند و یقین کنند که این باد آن بساط کهنه را با …
جواد طباطبایی و فرمان مشروطه

گروه تلگرام