توجیه شیطانی…نامحرم همه جا نامحرم نیست!+عکس

شهدای ایران : برخی فکر می کنند که فقط در عالم واقع نباید به نامحرم نگاه کرد ولی اگر در دنیای مجازی عکس نامحرمی منتشر شود، این حسابش فرق می کند!

تازه برخی می گویند:
این عکس های بی حجاب را خود صاحبان عکس، با رضایت در صفحات تلگرام یا اینستاگرام خودشان گذاشته اند!
آیا این همان توجیه شیطانی نیست؟
آری نامحرم نامحرم است چه در دنیای حقیقی و چه در دنیای مجازی.
*جام نیوز

روزنامه قانون

ورزش و زندگی