تلگرام 100 میلیونی شد

آقای پاوول دورف موسس و مدیر عامل تلگرام امروز در جریان سخنرانی خود در کنگره جهانی موبایل بر این مسئله تاکید کرد تلگرام به موفقیت جدیدی رسیدی است.

خرید غذا

پرشین موزیک