تلگرام و آینده ای که برای جوانان و نوجوانان دارد

تلگرام به عنوان عضو جدیدی وارد خانواده ها شده و جوانان و نوجوانان ما را به خود مشغول کرده که این موضوع باید آسیب شناسی شود.

cars

گیم پلی استیشن