تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه
این خبر بروزرسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، امروز و سه روز پیش رو تا یکشنبه واپسین امیدهای ایران برای کسب مدال روی صحنه می روند. در المپیکی که شکل و شمایل عجیبی داشت؛ اگرچه آنچنان که باید مدال نداشتیم امّا در چندین مورد هم اسیر مساله های ویژه ای مثل ناداوری و اتّفاق های دیگر شدیم. در میان ناکامی های ما امّا، ورزشکاران دنیا در دو و میدانی مدال درو می کنند و ورزش های تیمی هم در مرحله های پایانی و حسّاس قرار دارند.
بولت با دنیا شوخی دارد
حرکت های عجیب و جالب یوسین بولت در این المپیک پایان ندارد. …

تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

این خبر بروزرسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، امروز و سه روز پیش رو تا یکشنبه واپسین امیدهای ایران برای کسب مدال روی صحنه می روند. در المپیکی که شکل و شمایل عجیبی داشت؛ اگرچه آنچنان که باید مدال نداشتیم امّا در چندین مورد هم اسیر مساله های ویژه ای مثل ناداوری و اتّفاق های دیگر شدیم. در میان ناکامی های ما امّا، ورزشکاران دنیا در دو و میدانی مدال درو می کنند و ورزش های تیمی هم در مرحله های پایانی و حسّاس قرار دارند.
بولت با دنیا شوخی دارد
حرکت های عجیب و جالب یوسین بولت در این المپیک پایان ندارد. …
تلگرام های ویژه، ریو روی خط ورزش سه

لوکس بلاگ