تلگرام های ریو 2016 – زنده از برزیل

تلگرام های ریو 2016 – زنده از برزیل
روز هفتم المپیک با طلای دوم برای ایران به اتمام رسید . یک روز پرخبر که با وزن کشی کشتی فرنگی و درخشش حسن تفتیان در 100 متر برای ما جذاب تر هم شد .

تلگرام های ریو 2016 – زنده از برزیل

روز هفتم المپیک با طلای دوم برای ایران به اتمام رسید . یک روز پرخبر که با وزن کشی کشتی فرنگی و درخشش حسن تفتیان در 100 متر برای ما جذاب تر هم شد .
تلگرام های ریو 2016 – زنده از برزیل

فانتزی