تلگرام نقشه های داعش را لو داد!

تلگرام نقشه های داعش را لو داد!
یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه هایی از حمله به پایگا ه های آمریکا را بدست آورد.

تلگرام نقشه های داعش را لو داد!

یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه هایی از حمله به پایگا ه های آمریکا را بدست آورد.
تلگرام نقشه های داعش را لو داد!

آلرژی و تغذیه