تلگرام ممنوع التصویر شد!

در حاشیه انتشار بخشنامه ای که بعد از انتخابات منتشر شد و طی آن نام بردن از تلگرام در تلویزیون ممنوع شد!

مرجع سلامتی

میهن دانلود