تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد
وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

وکیل ملت: معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد، قطعا فیلتر خواهد شد

قدیر نیوز