تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد،قطعا فیلتر خواهد شد

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد،قطعا فیلتر خواهد شد
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد،قطعا فیلتر خواهد شد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
تلگرام به همین رویه خود ادامه دهد،قطعا فیلتر خواهد شد

روزنامه قانون