تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
تلگرام به همین رویه ادامه دهد فیلتر می شود

پامنا موبایل لپ تاپ