تلگرام: آرام باشید و تلگرام بفرستید!

تلگرام: آرام باشید و تلگرام بفرستید!
شرکت تلگرام طی اطلاعیه ای به خبرهای مربوط به افشا شدن 15 میلیون شماره تلفن کاربران ایرانی واکش نشان داده است و این خبرها را اغراق آمیز خوانده است.

تلگرام: آرام باشید و تلگرام بفرستید!

شرکت تلگرام طی اطلاعیه ای به خبرهای مربوط به افشا شدن 15 میلیون شماره تلفن کاربران ایرانی واکش نشان داده است و این خبرها را اغراق آمیز خوانده است.
تلگرام: آرام باشید و تلگرام بفرستید!

پرس نیوز