تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات جشنواره مشارکت گردشگری

تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات جشنواره مشارکت گردشگری
دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از راه اندازی ربات شبکه اجتماعی تلگرام به منظور تسریع در ارسال و دریافت آثار گردشگری خبر داد.

تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات جشنواره مشارکت گردشگری

دبیر سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری از راه اندازی ربات شبکه اجتماعی تلگرام به منظور تسریع در ارسال و دریافت آثار گردشگری خبر داد.
تسریع ارسال آثار با راه اندازی ربات جشنواره مشارکت گردشگری

دانلود سریال و آهنگ