تروریست ها تلگرام را ترجیح می دهند

تروریست ها تلگرام را ترجیح می دهند
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار نوشت: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند.

تروریست ها تلگرام را ترجیح می دهند

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار نوشت: تروریست ها تلگرام را برای برقراری ارتباط ترجیح می دهند.
تروریست ها تلگرام را ترجیح می دهند

دانلود فیلم خارجی