تحقیر زن

| افشین طباطبایی|
پژوهشگر
جوک هایی که علیه زنان در شبکه های اجتماعی برای افراد ارسال می شود، نه تنها از یک طرف خود باوری را در زنان و دخترانی که مادران فردای ما هستند، از بین خواهد برد و آنان را برای تامین نیازهای عاطفی و جنسی شان به راه های نادرست خواهد کشاند، بلکه از طرف دیگر کم کم به صورت آرام و بی صدا برتری تعقل مرد در ذهنیت جامعه را نیز پدید می آورد.
طبقه اجتماعی، سن، قومیت، شغل و تحصیلات افراد تاثیری چندانی در میزان دریافت این گونه پیام ها ندارد، هرکس که عضو گروهی از تلگرام باشد، ممکن است ب …

مرکز فیلم

فانتزی