تأملی در زیست اینستا-تلگرامی

تأملی در زیست اینستا-تلگرامی
زیست اینستا-تلگرامی انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ در تهران، از جهت انتقال رقابت های انتخاباتی به اینستا-تلگرام، یک نقطه عطف بود. به نظر می رسید که تصمیم ها در آن جا القا شد، و البته، خصلت های چنین انتخابی را نیز با خود حمل می کرد.

تأملی در زیست اینستا-تلگرامی

زیست اینستا-تلگرامی انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴ در تهران، از جهت انتقال رقابت های انتخاباتی به اینستا-تلگرام، یک نقطه عطف بود. به نظر می رسید که تصمیم ها در آن جا القا شد، و البته، خصلت های چنین انتخابی را نیز با خود حمل می کرد.
تأملی در زیست اینستا-تلگرامی

bluray movie download