بیگ برادر

بیگ برادر
این دم و دستگاه های ارتباطی جدید، اگرچه معایب بسیار دارند اما محاسن شان هم بسیار است. چند روز پیش یکی از رفقا فیلم کوتاهی –خیلی کوتاه؛ از همین ها که در فضای تلگرام به آن گیف می گویند- برایم فرستاد که قدرت و قوت همین دم و دستگاه ها را نشان می داد. احتمال زیاد شما هم دیده اید: در یک کلاس ژاپنی، معلمی دست بلند می کند تا محصلش را بزند اما یکباره دانش آموزان موبایل شان را درمی آورند… موبایل ها که روشن می شود معلم هم دستش روی هوا می خشکد. این گیف احتیاج به شرح و توضیح ندارد. هر آدم عاقلی دوست ندارد تبدیل …

بیگ برادر

این دم و دستگاه های ارتباطی جدید، اگرچه معایب بسیار دارند اما محاسن شان هم بسیار است. چند روز پیش یکی از رفقا فیلم کوتاهی –خیلی کوتاه؛ از همین ها که در فضای تلگرام به آن گیف می گویند- برایم فرستاد که قدرت و قوت همین دم و دستگاه ها را نشان می داد. احتمال زیاد شما هم دیده اید: در یک کلاس ژاپنی، معلمی دست بلند می کند تا محصلش را بزند اما یکباره دانش آموزان موبایل شان را درمی آورند… موبایل ها که روشن می شود معلم هم دستش روی هوا می خشکد. این گیف احتیاج به شرح و توضیح ندارد. هر آدم عاقلی دوست ندارد تبدیل …
بیگ برادر

بازی