بنیانگذار تلگرام: داعش توان طراحی ارتباط سایبری دارد

«پاول والریویچ دورف» بنیانگذار تلگرام با گسترده خواندن زمینه های سوءاستفاده از فضای سایبری توسط گروه های تروریستی، گفت: تروریست های گروه داعش قادرند برای انجام مکاتبات خود در عرض یک ماه ابزار جدیدی بسازند.

علم و فناوری

اندروید