بعیدی نژاد: تاسیسات فردو یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران می شود

بعیدی نژاد: تاسیسات فردو یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران می شود
مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت:تاسیسات در حال احداث فردو به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران مبدل خواهد شد.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت: در اعماق صد متری زیر زمین در کویر در تاسیسات فردو که برخی فکر می کنند تعطیل است، یک زیرساخت هسته ای در همکاری نزدیک میان دانشمندان ایرانی و روسی در حال احداث است که با تکمیل، به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران مبدل خواهد شد. 
کاخ کرملین نیز در بیانیه ای که روز جمعه (پریروز) در آستانه دیدار سه …

بعیدی نژاد: تاسیسات فردو یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران می شود

مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه گفت:تاسیسات در حال احداث فردو به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران مبدل خواهد شد.
حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرام خود نوشت: در اعماق صد متری زیر زمین در کویر در تاسیسات فردو که برخی فکر می کنند تعطیل است، یک زیرساخت هسته ای در همکاری نزدیک میان دانشمندان ایرانی و روسی در حال احداث است که با تکمیل، به یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران مبدل خواهد شد. 
کاخ کرملین نیز در بیانیه ای که روز جمعه (پریروز) در آستانه دیدار سه …
بعیدی نژاد: تاسیسات فردو یکی از مهمترین شاخه های پیشرفته صنعت هسته ای ایران می شود

کتابخانه فرهنگ