برای فیلتر تلگرام تحت فشار نیستیم/ کسی با شبکه های اجتماعی مخالف نیست

برای فیلتر تلگرام تحت فشار نیستیم/ کسی با شبکه های اجتماعی مخالف نیست
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم برای تحقق شبکه های اجتماعی داخلی، روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.

برای فیلتر تلگرام تحت فشار نیستیم/ کسی با شبکه های اجتماعی مخالف نیست

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم برای تحقق شبکه های اجتماعی داخلی، روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.
برای فیلتر تلگرام تحت فشار نیستیم/ کسی با شبکه های اجتماعی مخالف نیست

دانلود فیلم خارجی