برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیم

برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیم
خرم آبادی اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی تحت فشار نیست.

برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیم

خرم آبادی اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی تحت فشار نیست.
برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیم

خرم خبر