ایران، تلگرام را تهدید کرد

ایران، تلگرام را تهدید کرد
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و از جمله “تلگرام”، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.

ایران، تلگرام را تهدید کرد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و از جمله “تلگرام”، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است.
ایران، تلگرام را تهدید کرد

خبرگزاری اصفهان