انتقال سرور های تلگرام به داخل ایران تکذیب شد

انتقال سرور های تلگرام به داخل ایران تکذیب شد
خبری که امروز در خبرگزاری های کشور منتشر شد که می گفت سرورهای تلگرام در داخل خاک ایران قرار می گیرند، توسط مدیر تلگرام تکذیب شد…

انتقال سرور های تلگرام به داخل ایران تکذیب شد

خبری که امروز در خبرگزاری های کشور منتشر شد که می گفت سرورهای تلگرام در داخل خاک ایران قرار می گیرند، توسط مدیر تلگرام تکذیب شد…
انتقال سرور های تلگرام به داخل ایران تکذیب شد

مدلینگ