انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام!

در پی انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام، فرماندار اسفراین با صدور اطلاعییه ای این اقدام را غیرقانونی و جرم اعلام کرد و درهمین حال یک مقام مسئول از شناسایی و دستگیری عوامل انتشار دهنده این نامه محرمانه خبر داد.
به گزارش ایرنا ، روز پنجشنبه متن نامه محرمانه شورای تامین شهرستان اسفراین خطاب به نامزدان انتخابات مبنی بر مخالفت این شورا با درخواست جابجایی محل سخنرانی نامزدان انتخابات در آخرین شب تبلیغات و تاکید بر اینکه عواقب هرگونه تخلف از این مصوبه را متوجه نامزدان و روسای ستاد آنان کرده …

موسیقی روز

ابزار رسانه