امتداد خطای مناظره 88

امتداد خطای مناظره 88
هنوز بازار انتخابات داغ نشده برخی در رسانه ها (به ویژه رسانه های نو همچون تلگرام) با روشی تخریبگرایانه تر به میدان آمده اند. ژست افشاگری به خود گرفته و با روش «الکنایه اشد من التصریح» رقیب را تهدید می کنند که اگر با ما همراه نشوی، رسوایت می کنیم!

امتداد خطای مناظره 88

هنوز بازار انتخابات داغ نشده برخی در رسانه ها (به ویژه رسانه های نو همچون تلگرام) با روشی تخریبگرایانه تر به میدان آمده اند. ژست افشاگری به خود گرفته و با روش «الکنایه اشد من التصریح» رقیب را تهدید می کنند که اگر با ما همراه نشوی، رسوایت می کنیم!
امتداد خطای مناظره 88

فروش بک لینک قوی

لوکس بلاگ