اشاره پست کانال تلگرام هاشمی به اظهارات وی در کیش

اشاره پست کانال تلگرام هاشمی به اظهارات وی در کیش
خبرنامه دانشجویان ایران: آگاهی مردم بهترین سرمایه برای نظام است. در سال های اخیر که بعضی ها علیه دلسوزان واقعی مردم و نظام از هر تریبونی استفاده می کردند، آگاهی مردم به عنوان پایه اصلی تصمیم گیری کشور، مسیرها را برای حرکت کشور در راه رسیدن به رشد و توسعه هموار کردند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کانال تلگرام هاشمی رفسنجانی در پستی اظهارات وی در جزیره کیش را منتشر کرد: دولت با تمام حرف های غیرمنطقی، صبورانه در رسیدن به حق مردم ایستادگی کرد.
برخی از مسئولان تحت تاثی …

اشاره پست کانال تلگرام هاشمی به اظهارات وی در کیش

خبرنامه دانشجویان ایران: آگاهی مردم بهترین سرمایه برای نظام است. در سال های اخیر که بعضی ها علیه دلسوزان واقعی مردم و نظام از هر تریبونی استفاده می کردند، آگاهی مردم به عنوان پایه اصلی تصمیم گیری کشور، مسیرها را برای حرکت کشور در راه رسیدن به رشد و توسعه هموار کردند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کانال تلگرام هاشمی رفسنجانی در پستی اظهارات وی در جزیره کیش را منتشر کرد: دولت با تمام حرف های غیرمنطقی، صبورانه در رسیدن به حق مردم ایستادگی کرد.
برخی از مسئولان تحت تاثی …
اشاره پست کانال تلگرام هاشمی به اظهارات وی در کیش

عکس های جدید

قرآن