از افق به شریعتی و روشنفکری دینی نظر می شود

از افق به شریعتی و روشنفکری دینی نظر می شود
مناظره «دکتر شریعتی و روشنفکری دینی» از شبکه افق پخش می گردد.
به گزارش باشگاه اندیشه، مجله تلویزیونی «صد و 80 درجه؛ تقاطع آزاداندیشی» این هفته، نسبت دکتر علی شریعتی و روشنفکری دینی را بررسی می کند.
در این برنامه، که «در مسیر شدن» نام دارد، عبدالحسین خسروپناه، بیژن عبدالکریمی، سید جواد میری، فرید العطاس و… حضور خواهند داشت.
مجله تلویزیونی «صد و 80 درجه؛ تقاطع آزاداندیشی» جمعه 29 مرداد 1395، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تلویزیونی افق پخش خواهد شد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» ب …

از افق به شریعتی و روشنفکری دینی نظر می شود

مناظره «دکتر شریعتی و روشنفکری دینی» از شبکه افق پخش می گردد.
به گزارش باشگاه اندیشه، مجله تلویزیونی «صد و 80 درجه؛ تقاطع آزاداندیشی» این هفته، نسبت دکتر علی شریعتی و روشنفکری دینی را بررسی می کند.
در این برنامه، که «در مسیر شدن» نام دارد، عبدالحسین خسروپناه، بیژن عبدالکریمی، سید جواد میری، فرید العطاس و… حضور خواهند داشت.
مجله تلویزیونی «صد و 80 درجه؛ تقاطع آزاداندیشی» جمعه 29 مرداد 1395، ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه تلویزیونی افق پخش خواهد شد.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» ب …
از افق به شریعتی و روشنفکری دینی نظر می شود

خبرگزاری اصفهان