ادعای رسانه های غربی در مورد هک گسترده تلگرام در ایران

ادعای رسانه های غربی در مورد هک گسترده تلگرام در ایران
مرصادنیوز: به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری رویترز در مورد هک شدن گسترده حساب های تلگرام کاربران ایرانی، رسانه های غربی به طور جدی به بازنشر خبر یاد شده پرداخته اند.

ادعای رسانه های غربی در مورد هک گسترده تلگرام در ایران

مرصادنیوز: به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری رویترز در مورد هک شدن گسترده حساب های تلگرام کاربران ایرانی، رسانه های غربی به طور جدی به بازنشر خبر یاد شده پرداخته اند.
ادعای رسانه های غربی در مورد هک گسترده تلگرام در ایران

دانلود نرم افزار