ادعای رسانه های غربی در مورد هک تلگرام در ایران

ادعای رسانه های غربی در مورد هک تلگرام در ایران
به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری رویترز در مورد هک شدن گسترده حساب های تلگرام کاربران ایرانی، رسانه های غربی به طور جدی به بازنشر خبر یاد شده پرداخته اند.

ادعای رسانه های غربی در مورد هک تلگرام در ایران

به دنبال انتشار خبری در خبرگزاری رویترز در مورد هک شدن گسترده حساب های تلگرام کاربران ایرانی، رسانه های غربی به طور جدی به بازنشر خبر یاد شده پرداخته اند.
ادعای رسانه های غربی در مورد هک تلگرام در ایران

اخبار دنیای دیجیتال