ابهام در نگهداری سرور تلگرام در ایرانی

ابهام در نگهداری سرور تلگرام در ایرانی
انتشار خبر آماده سازی مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران با راه اندازی نخستین دیتاسنتر ابری در کشور واکنش هایی به همراه داشته است.

ابهام در نگهداری سرور تلگرام در ایرانی

انتشار خبر آماده سازی مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران با راه اندازی نخستین دیتاسنتر ابری در کشور واکنش هایی به همراه داشته است.
ابهام در نگهداری سرور تلگرام در ایرانی

کیمیا دانلود