آیت الله مکارم: نباید برده و اسیر تلگرام باشیم

آیت الله مکارم: نباید برده و اسیر تلگرام باشیم
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به لزوم نظارت بر فضای مجازی گفت: متاسفانه مباحث ضد دینی و ضد تشیع در فضای مجازی وجود دارد و دستی در تلگرام قصد دارد به مقابله با دین و اسلام بپردازد.

آیت الله مکارم: نباید برده و اسیر تلگرام باشیم

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به لزوم نظارت بر فضای مجازی گفت: متاسفانه مباحث ضد دینی و ضد تشیع در فضای مجازی وجود دارد و دستی در تلگرام قصد دارد به مقابله با دین و اسلام بپردازد.
آیت الله مکارم: نباید برده و اسیر تلگرام باشیم

عکس های جدید