آیا تلگرام امکان نظرگذاری پای پست های کانال ها را فراهم می کند؟

در صورتی که قابلیت مذکور رسما به تلگرام اضافه شود، شما از این پس می توانید پای پست های هر کانال نظرتان را بگذارید؛ چه به صورت متنی و چه عکس و آهنگ و استیکر و موارد دیگر.

cars

خبرگذاری اصفحان