آشنایی در تلگرام سرنوشت شومی را برایم رقم زد

آشنایی در تلگرام سرنوشت شومی را برایم رقم زد
دختر نوجوان که از طریق تلگرام با پسر جوانی آشنا شده بود، وقتی برای ملاقات با او به پارک رفت، فکر نمی کرد از سوی دو نفر از دوستان وی مورد آزار و اذیت قرار بگیرد.

آشنایی در تلگرام سرنوشت شومی را برایم رقم زد

دختر نوجوان که از طریق تلگرام با پسر جوانی آشنا شده بود، وقتی برای ملاقات با او به پارک رفت، فکر نمی کرد از سوی دو نفر از دوستان وی مورد آزار و اذیت قرار بگیرد.
آشنایی در تلگرام سرنوشت شومی را برایم رقم زد