آزمون جناح های سیاسی بعد از انتخابات

سیدعلی میرباقری
استاد دانشگاه
فردای انتخابات در کانال تلگرام متعلق به دفتر رهبر معظم انقلاب و صفحه اینستاگرام رئیس جمهوری پیامی با این مضمون مشترک منتشر شد: «دوران رقابت ها تمام شد و فصل همکاری و آبادانی فرارسید.» این دو پیام آشکارترین دعوت از طرف ها و جناح های درگیر انتخابات بود تا فردای حماسه
7 اسفند رخت رقابت و مبارزه از تن برکنند و رسم آشتی و الفت برپا دارند.
چنین دعوتی از سوی بلندپایگان نظام ناظر به این واقعیت بود که جامعه ایران ماه ها در فضای رقابت و مبارزه انتخاباتی غوطه ور بود و طیف ها و …

کرمان نیوز

تکست آهنگ